Something went wrong!
Uw winkelwagen
Goede keuze! Hier sind deine Produkte:
Zwischensumme:
Rabatt:
Je bespaart:
Versandkosten: Berekend in volgende stap
Gesamt:

Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen)

Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht
U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u een of meer goederen in het kader van een uniforme bestelling heeft besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd.

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen (WAHU GmbH, Frischeck 56, 94065 Waldkirchen, Duitsland, telefoonnr.: +49858996999).+4985819699930, e-mailadres: support@wahuboard.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen opstuurt.

Wij nemen de kosten voor het terugzenden van de goederen voor onze rekening.

U hoeft de waardevermindering van de goederen alleen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de kwaliteit, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitsluitings- of vervalgronden.Uitsluitings- of vervalgronden

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument beslissend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd.


Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, moet u dit formulier invullen en terugsturen.)

- Aan WAHU GmbH, Frischeck 56, 94065 Waldkirchen, e-mailadres: support@wahuboard.com :

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de verlening van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat van toepassing is.

×

Seems you are not at the right place!