Seems you are not at the right place!

Seems you are not at the right place!

Something went wrong!
Uw winkelwagen
Goede keuze! Hier sind deine Produkte:
Zwischensumme:
Rabatt:
Je bespaart:
Versandkosten: gratis
Gesamt:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I.Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden gelden voor overeenkomsten die u als aanbieder (WAHU GmbH) met ons sluit via de internetsite www.wahuboard.com. De voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen de opname van eventuele eigen voorwaarden die u heeft gebruikt.

(2) Voor de toepassing van de volgende bepalingen is een consument elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn of haar handel, bedrijf of beroep vallen. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiten van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij via het online winkelmandje een bindend aanbod tot het sluiten van een contract tegen de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.

(3) Het contract wordt als volgt via het online winkelmandje gesloten:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Nadat u de pagina "Afrekenen" heeft opgeroepen en de persoonlijke gegevens en de betalings- en leveringsvoorwaarden heeft ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht aan u getoond.

Als u als betaalwijze een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express) kiest, wordt de bestelling onmiddellijk verwerkt.Als u een systeem voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze onlineshop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betaling, maakt u daar de betreffende keuze of voert u daar uw gegevens in. Uiteindelijk worden de bestelgegevens als besteloverzicht op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggestuurd naar onze onlineshop weergegeven.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de desbetreffende knop ("bestelling onder voorbehoud van betaling" of een soortgelijke aanduiding) verklaart u het aanbod juridisch bindend te aanvaarden, waardoor het contract tot stand komt.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie gebeurt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch gewaarborgd is en in het bijzonder dat deze niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betalingsmogelijkheden

(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ)(https://www.klarna.com/de/), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling geschiedt telkens aan Klarna:

- Factuur: De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum van verzending van de goederen/ticket/ of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waarin deze betaalwijze beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/invoice), Oostenrijk(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/invoice).

- Sofortüberweisung: Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of huurkoop en/of automatische incasso vereist een positieve kredietbeoordeling. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de aankoopinitiatie en verwerking van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op grond van de resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan.


Verdere informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user). Algemene informatie over Klarna vindt u hier(https://www.klarna.com/de/). Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy).
Meer informatie over Klarna vindt u hier(https://www.klarna.com/de/smoooth-mehrzuklarna/). De Klarna App vindt u hier(https://www.klarna.com/de/klarna-app/).

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is een pandrecht of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt u hierbij aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag over die voor u uit de doorverkoop voortvloeien; wij aanvaarden de overdracht. Voorts bent u bevoegd de vordering te innen. Voor zover u echter uw betalingsverplichtingen niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te innen.

c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehouden goederen verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de overige verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking.

d) Wij verplichten ons de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overtreft. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij ons.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de zaak onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u dit nalaat, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Als u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Voor de kwaliteit van de zaak gelden alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant, maar geen andere reclame, publieke aanbiedingen en verklaringen van de fabrikant.

b) Bij gebreken verlenen wij garantie door het verhelpen van het gebrek of door een nalevering, naar onze keuze. Indien het verhelpen van de gebreken mislukt, kunt u naar keuze een prijsvermindering eisen of van het contract afzien. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of uit andere omstandigheden anders blijkt. In geval van herstel van gebreken zijn wij niet verplicht de hogere kosten voor het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering te dragen, voor zover dit vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantietermijn bedraagt een jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet:

- voor aan ons toerekenbare schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben gegeven;
- in het geval van zaken die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruikswijze voor een gebouw zijn gebruikt en het gebrek ervan hebben veroorzaakt;
- in het geval van wettelijke regresrechten die u tegen ons hebt in verband met rechten die voortvloeien uit gebreken.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, daardoor niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de met ons bestaande zakelijke betrekkingen en de plaats van jurisdictie is onze zetel, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt wanneer u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of wanneer uw woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is. Het recht om ook een vordering in te stellen bij de rechtbank van een andere wettelijk bevoegde plaats blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Informatie voor de klant

1.Identiteit van de verkoper

WAHU GmbH
Frischeck 56
94065 Waldkirchen
Duitsland
Telefoon: +49(0)8581 96999 30
E-mail: support@wahuboard.com

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr(https://ec.europa.eu/odr).

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3.Contracttaal, opslag van de contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelmandje kunnen de contractgegevens worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail aan u toegezonden.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. GedragsregelsGedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de Kwaliteitscriteria van het Koperszegel van de Händlerbund Management AG, die onder: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf kunnen worden ingezien.

5. Wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten

De wezenlijke kenmerken van de goederen en/of diensten vindt u in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betalingsmodaliteiten

6.1 De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijsbestanddelen inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De toepasselijke verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstige knop op onze website of in de respectievelijke aanbieding, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3 Bij levering in landen buiten de Europese Unie kunnen verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor geldoverdracht (overschrijvings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

6.4 Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening wanneer de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

6.5 De voor u beschikbare betaalmethoden worden op onze website of in de betreffende aanbieding onder een dienovereenkomstig aangeduide knop weergegeven.

6.6 Tenzij bij de afzonderlijke betaalmethoden anders is vermeld, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7 .Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Als u een consument bent, bepaalt de wet dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven de verzending uit te voeren.

Als u ondernemer bent, zijn levering en verzending voor uw risico.

7.3 Retourzendingen binnen & buiten de termijn van 30 dagen: Wij brengen 6 € in rekening voor de verwerking van retourzendingen.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en de klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 27.10.2020

×